Muzan Kibutsuji Best Flexing Moment in Demon Slayer

Muzan kibutsuji as a woman

Muzan of Demon Slayer produced his best flexing moment in episode 26. Find out what did Kibutsuji Muzan do to be known as a flexing villain